Enter your keyword

اصلاحیه جدید قانون چک

Beautifully suited for all your web-based needs

اصلاحیه جدید قانون چک

🔸ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی
🔸ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی وریالی،صدور کارت بانکی،اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که برگشتی دارند
🔸مسدودی کلیه حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هر عنوان صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد به میزان مبلغ چک
🔸لزوم امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب ؛ حتی در مورد پرداخت بخشی چک
🔸موارد خاص با نظر شورای تامین از موارد فوق مستثنی است
🔸انسداد مبلغ چک در حساب جهت رفع سو چک، یکسال است
🔸گذشت سه سال از برگشت شدن چک سبب رفع سو آن می‌شود
🔸علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی میتواند سبب رفع سو چک شود
🔸برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت، سو اثر محسوب نمی‌شود
🔸اعتبار چک از زمان دریافت چک (چاپ چک) سه سال است
🔸ایجاد زیر ساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی
🔸اتصال سامانه های بانک مرکزی وقوه قضاییه.
🔸اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد (برگشتی، سفید و…)
🔸ممنوعیت صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک
🔸صدور سریع اجراییه در مورد چکهای بی محل

 

 

وب سایت

www.mobinhesab.com

کانال حرف حساب
@mobin_hesab