Enter your keyword

معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی

Beautifully suited for all your web-based needs

معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی

  • در صورتی که یک واحد مسکونی در تهران بیش از ١٥٠متر مربع مساحت داشته باشد آیا مازاد مساحت مشمول مالیات است یا کل ملک؟

    با توجه به دستورالعمل هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور در مواردي كه ملك مسكوني در تهران بيش از ١٥٠ متر مربع بناي مفيد باشد در اين صورت تا سقف ١٥٠ مترمربع از ماليات معاف و مازاد مشمول ماليات خواهد بود

No Comments

Post a Comment